WŁADZE POWIATU - SP SrodaSlaska

Przejdź do treści

Menu główne:

WŁADZE POWIATU

Informacja na temat władz Powiatu Średzkiego
STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ <br />ul. Wrocławska 2<br />55-300 Środa Śląska<br />NIP: 913-14-47-812<br />Regon 931 950 092<br /><br />Kontakt e-mail<br />sekretariat@powiat-sredzki.pl<br />starostwo@powiat-sredzki.pl
Starosta Powiatu
Sebastian Burdzy
tel. do sekretariatu 71 396 89 00, pokój nr 201
godziny przyjmowania: poniedziałek 13.00-15.00 i środa 15.30-16.30
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych inspekcji i straży.
Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych inspekcji i straży:
- powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa  pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
- zatwierdza programy ich działalności,
- uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
- w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
- zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
Staroście podlega bezpośrednio:
- pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
- powiatowy rzecznik konsumentów,
- radca prawny,
- geodeta powiatowy,
- Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu.
Starosta koordynuje i nadzoruje działania powiatowych inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Grzegorz Pierzchalski - Wicestrosta Powiatu
tel. do sekretariatu 71 396 89 00, pokój nr 201
godziny przyjmowania: wtorek, czwartek 8.00 - 10.00
Wicestarosta działa w zakresie spraw powierzonych mu przez starostę oraz wykonuje w całości zadania i kompetencje starosty, gdy starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, w szczególności z powodu przebywania na urlopie, zwolnieniu lekarskim lub w delegacji służbowej.
Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie działania następujących komórek starostwa:
- Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji,
- Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej,
- Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Mariusz Żałobniak - Sekretarz Powiatu
tel. 71 396 89 16, pokój nr 220
sekretarz@powiat-sredzki.pl

Sekretarz powiatu zapewnia sprawną obsługę zadań starosty, zarządu powiatu i rady powiatu, sprawne funkcjonowanie starostwa, organizuje pracę starostwa oraz na bieżąco nadzoruje tok pracy biurowej w starostwie, przebieg obsługi interesantów, terminowość przygotowania materiałów, analiz, sprawozdań, i informacji niezbędnych dla wykonywania zadań starosty, zarządu i rady powiatu oraz ich współdziałania z gminami, organami samorządu województwa i wojewodą.

Janina Gawlik - Skarbnik Powiatu
tel. 71 396 89 26, pokój nr 206

Skarbnik powiatu wykonuje funkcje głównego księgowego powiatu oraz zadania i kompetencje w zakresie działania wydziału finansów i budżetu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego